Konkurs na hasło reklamowe EcExtreme

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs na hasło reklamowe EcExtreme "

  1. Konkurs organizowany jest przez CYKLO S.C. – właściciel marki  EcExtreme z siedzibą w Gdyni, przy  ul. Wójta Radtkego 49a, zwany dalej Organizatorem.

 

§ 1

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

1. Konkurs na hasło reklamowe EcExtreme  odbywa się w dniach od 01 sierpnia 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r.

2. Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez dodanie w komentarzu pod promocyjnym postem umieści propozycję hasła reklamowego dla naszej firmy.

3. Spośród nadesłanych zdjęć i odpowiedzi Komisja w składzie pracowników EcExtreme  wybierze zwycięzcę – autora najciekawszego hasła. 

4. Organizator konkursu uhonoruje zwycięzcę nagrodą w postaci zegarka z logo EcExtreme .

5. Zwycięzca konkursu zostanie  ogłoszony na stronie internetowej w terminie do 7 dni od jego zakończenia.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie Fani fanpage EcExtreme .

3. Pracownicy i współpracownicy EcExtreme , a także osoby, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki) nie mogą brać udziału w Konkursie.

4. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego hasła.

5.   Z  chwilą  wydania  nagród  Organizator  nabywa  nieodpłatnie  autorskie  prawa  majątkowe  do nagrodzonej  odpowiedzi  na  zasadzie  art.  921  §  3  k.c.,  bez  ograniczeń  ilościowych,  czasowych i terytorialnych  na  wszystkich  znanych  polach  eksploatacji,  w  szczególno  ci  na  polach eksploatacji  wymienionych  w  art.  50  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim   i prawach  pokrewnych  (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  880  z  późn.  zm.),  w  tym:  

a.  w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  utworu  oraz  jego  opracowań  –  wytwarzanie dowolną  techniką,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego  oraz techniką  cyfrową,  w  tym  w  formie  druków,  plansz,  plakatów,  ogłoszeń,  bannerów  itp.,   

b.  w  zakresie  obrotu  oryginałami  utworu  oraz  jego  opracowaniami  albo  egzemplarzami,  na których  utwór  utrwalono  –  wprowadzania  do  obrotu,  użyczania  lub  najmu  oryginału  albo egzemplarzy, 

c.  w  zakresie  rozpowszechniania  utworu  oraz  jego  opracowań  w  sposób  inny  niż  opisany   w  lit.  a)  lub  b)  powyżej  publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie, publiczne  udostępnienie  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp   w  miejscu  i  czasie  przez  siebie  wybranym,  rozpowszechnianie  w  prasie,  w  sieci  Internet,  na plakatach,  w  tym  plakatach  wielkoformatowych  oraz  we  wszelkich  innych  formach komunikacji,  promocji  i  reklamy  Organizatora,  w  tym  w  portalach  społecznościowych (  Facebook,  YouTube)  i  nieelektronicznych,  bez  względu  na  ilość  nadań,  emisji   i wytworzonych egzemplarzy,  

d.  w  zakresie  dokonywania  wszelkich  zmian  i  modyfikacji  w  utworze  w  całości  lub  części  oraz dokonywania  jego  opracowań  w  całości  lub  części,  w  tym  dokonywanie  przeróbek, jakichkolwiek zmian  i  adaptacji  całości  lub  poszczególnych  części  utworu,   

e.  w  zakresie  anonimowego  rozpowszechniania  utworu,  w  zakresie  decydowania  o  jego pierwszym  publicznym  udostępnieniu  oraz  sprawowania  nadzoru  nad  sposobem  korzystania z  utworu, 

f.  wykorzystania  we  wszelkich  formach  komunikacji,  promocji  lub  reklamy,  w  szczególności   w  charakterze  materiału  reklamowego  lub  promocyjnego,  w  charakterze  elementu materiałów  reklamowych  lub  promocyjnych  takich  jak  ogłoszenia  prasowe,  reklamy zewnętrzne,  filmy  reklamowe, reklamy  radiowe, itd.   

6.   Zwycięzca udziela  Organizatorowi  zezwolenia  do  dokonywania  wszelkich  zmian,  łączenia   i  przeróbek  utworu,  w  tym  również  do  jego  wykorzystywania  lub  poszczególnych  jego  części (elementów)  oraz  łączenia  z  innymi utworami.   

7.   Organizator  z  chwilą  wydania Zwycięzcy Nagrody  nabywa  prawa  do  wykonywania  praw zależnych oraz  do  udzielania zgody  na  wykonywanie  praw zależnych.   

8.    Zwycięzca konkursu  zobowiązuje  się  nie  wykonywać autorskich praw  osobistych do  utworu.   

9. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://ecextreme.eu/blog.html

§ 3

NAGRODY 

1.  Nagrodą w konkursie jest zegarek z logo EcExtreme.

2. Nagrodzeni udostępnią Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody.

3.  Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. Ponadto nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

§ 4

REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników za pośrednictwem poczty na adres Gdynia, Ul. Wójta Radtkego 49a.

 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany  w reklamacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni. 

§ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.   Jeżeli w niniejszym regulaminie odwołuje się do aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, rozumie się przez to:

do dnia 24-05-2018 r. – ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zwaną dalej Ustawą oraz przepisy wykonawcze wydane do niej;

począwszy od dnia 25-05-2018 r. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO.

2.   Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

3.   Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, jest Organizator.

4.   Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, numer telefonu a także, w razie procedury reklamacyjnej – adres Uczestnika.

5.   Dane osobowe osób, o których powyżej, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

6.   Osobom, o których mowa powyżej, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.   Osobom, o których mowa powyżej, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do dnia 24 maja 2018 r. Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.   Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest wymagane do wzięcia udziału w Konkursie a odmowa ich podania skutkuje niemożnością tego udziału. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania będzie skutkowało wykluczeniem z Konkursu.

9.   W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa powyżej, Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

10.   Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, obejmuje także publikację imion i nazwisk zwycięzcy Konkursu.

11.   Po zakończeniu wszystkich procesów związanych z realizacją Konkursu dane osobowe zostają zanonimizowane lub usunięte z systemów informatycznych Administratora danych osobowych.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne: 

- z akceptacją regulaminu konkursu, 

- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie, 

- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania z hasła do celów marketingowych.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

5.  Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

6. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

7.     Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

konkurs

Comments

Leave your comment